0 507 220 62 32 0 507 220 62 32 hanifiucpunar@gmail.com

Skolyozda Füzyon Ameliyatı yani Vidalı Ameliyat Sonrası Ağrı Olur mu?

Skolyozda Füzyon Ameliyatı Sonrası Ağrı Olur mu?

Skolyoz Ameliyatı Sonrası Devam Eden Ağrı

Skolyoz Ameliyatı Sonrası Ağrı Ne Zaman Geçer

 

 

Skolyoz için füzyon ameliyatı sonrası kronik ağrının gerçek prevalansı bilinmemektedir ancak önceki çalışmalarda ameliyattan 2 yıl sonra %16-64,4 arasında değişmektedir. Bu kronik ağrı nedenleri için ortak risk faktörleri arasında ameliyat öncesi yüksek ağrı seviyeleri ve ameliyat öncesi eğriliğin derecesi ve tipi yer almaktadır. Birçok hastada ağrının belirgin bir etiyolojisi yoktur ve nedenler arasında mekanik sırt ağrısı, komşu segment hastalığı, psödoartroz, implantla ilişkili başarısızlıklar, enfeksiyon ve proksimal bağlantı başarısızlığı yer alır ve tanı için kapsamlı bir araştırma yapılması gerekir.

 

 

Kaynak:

 

https://www.jposna.org/index.php/jposna/article/view/381/505

 

Adolesan idiyopatik skolyoz (AİS) en sık görülen skolyoz tipidir. Skolyoz hastlarında ameliyat öncesi ağrı görülme oranı normal toplumla kıyaslandığında benzerdir. Buna rağmen bazı hastalar ameliyattan önce ağrı çekebilir ve bu füzyon ameliyatı sonrası kaybolur. Skolyoz  ameliyatı sonrası iyileşme 2 yıl sürebilir, bu 2 yıl boyunca hastanın ağrıları pozitif yönde iyileşmeye devam eder. Ancak bazı hastalarda ağrılar devam eder. Bu hastalarda neden ağrı geliştiği veya ameliyat sonrasında kronik ağrının devam ettiği bilinmemektedir.   

Kronik Ağrının Potansiyel Nedenleri

 

Mekanik Sırt Ağrısı

 

Mekanik sırt ağrısı omurga, omurlar arası diskler veya çevre yumuşak dokulardan kaynaklanan spesifik olmayan ağrı olarak tanımlanır. Omurga cerrahisi sonrası mekanik sırt ağrısına neyin sebep olduğuna dair birçok teori vardır. Mekanik sırt ağrısı ile ilişkili kas spazmı vertebral kolon dokularının enflamasyonundan kaynaklanabilir; iskemi de kas spazmlarına neden olmaktan sorumlu olabilir. PSF sonrası mekanik sırt ağrısı, füzyon bölgesine komşu spinal segmentlerde yükün yeniden dağılımına da atfedilmiştir ve bu durum uzun vadede sinir tahrişinden daha olası bir sorundur.

 

Mekanik bel ağrısı bir dışlama tanısıdır, bu nedenle bu tanının konulması, özellikle önemli komplikasyon riski ile ilişkili olanlar olmak üzere diğer bel ağrısı nedenlerinin ekarte edilmesini gerektirir. Ameliyat sonrası popülasyonda, düz filmler, özellikle implantla ilgili sorunlar, ilerleyici deformite veya komşu dikslerde veya eklemlerde dejenerasyon gibi diğer ağrı kaynaklarını ekarte etmek için önemlidir.

 

Komşu Segment Hastalığı (ASD)

 

ASD, üzyon yapılmış bir spinal segmentin üstündeki veya altındaki hareketli segmentlerin dejenerasyonunu içerir. Tanı, röntgen, BT ve MR ile radyografik değerlendirmeyi içerir.

 

Yetişkin füzyon ameliyatı yapılan hastalarda ASD tanısı koymak için yaygın olarak kullanılan bazı parametreler arasında

·      >3-4 mm spondilolistezis (bel kayması),

·      >4 mm retrolistezis (belin geriye doğru kayması)

·      disk yüksekliğinde 3 mm veya %10'dan fazla azalma,

·      disk aralığının tamamen çökmesi,

·      fleksiyon ve ekstansiyon grafilerinde komşu vertebra gövdeleri arasında >10 derece açı değişikliği,

·      >10 derece segmental kifoz

·      fleksiyonda intervertebral açı <-5 derece,

·      hipertrofik faset eklem artropatisi,

·      >3 mm osteofit ve kompresyon kırığı yer almaktadır.

 

Psödartroz (füzyon alanının kaynamaması)

 

Modern tekniklerle nadir görülmesine rağmen, psödoartroz (kaynamama) füzyon ameliyatı sonrası, başka potansiyel ağrı kaynağıdır. Psödoartroz, füzyon sonrası "1 yıl kemik füzyonunun olmaması" olarak tanımlanmıştır. Psödoartroz tipik olarak ilk füzyondan aylar ila yıllar sonra aksiyel veya radiküler ağrı veya implant yetmezliği (kırık veya gevşemiş implantlar) olarak ortaya çıkar, ancak asemptomatik de olabilir. Psödoartrozun bildirilen insidansı çalışmalar arasında farklılık göstermektedir. Semptomatik hastalarda konservatif tedavi ağrıyı iyileştiremezse, tipik olarak ikinci bir füzyon ameliyatı yapılır. Ek ameliyat kararı genellikle ağrının derecesine ve devamlılığına göre belirlenir.

 

İmplantla İlgili Faktörler: Başarısız vida yerleştirme

 

Pediatrik skolyoz cerrahisinde pedikül vidası yerleştirilmesinde %4,2 - %15,7'ye değişkenlik gösteren hatalar olabilmektedir. İncelenen çalışmalar arasında, yanlış konumlandırılmış vidalar için bildirilen revizyon cerrahisi oranı yalnızca %0,83'tür.bu yerleşim hatalarına bağlı ağrı olacağı gibi, takiplerde hastanın vidalarında gevşemeye bağlı da ağrı oluşabilir.

 

Enfeksiyon

 

Derin cerrahi alan enfeksiyonları , skolyozun füzyon ameliyatı sonrası ağrının potansiyel bir nedenidir. Bu durum, kızarıklık veya drenajı olan veya olmayan ancak sedimentasyon gibi enflamatuar parametrelerde hafif yükselmeler olabilen, kronik spesifik olmayan sırt ağrısı olan, hastalarda göz önünde bulundurulmalıdır.

 

Hiçbir tedavi algoritması evrensel olarak kabul edilmemiş olsa da, irigasyon ve debridman ile antibiyotikler, indeks prosedürden itibaren geçen süreye bakılmaksızın en yaygın tedavi seçeneğidir. Yani implantların çıkarılması şart değildir.

 

Erken enfeksiyon gelişen hastalar için (indeks prosedürden sonraki 90 gün içinde) amaç füzyon için koyulan vidaların korumak olmalıdır. Antibiyotik tedavisi intraoperatif olarak elde edilen kültürlere göre düzenlenmelidir ve genellikle en az 6 haftalık intravenöz tedavi gerektirecektir. Kalıcı enfeksiyon için implantın ne zaman çıkarılması gerektiği konusunda yol gösterecek iyi bir kanıt yoktur. İmplantın çıkarılmasını takiben eğrinin ilerleme riskini göz önünde bulundurmak için füzyon kitlesi tipik olarak BT taraması ile değerlendirilmelidir. İmplantın çıkarılması deformitenin ilerlemesiyle komplike hale gelebilir.

 

Proksimal Junctional Kifoz (PJK) ve Proksimal Junctional Başarısızlık (PJF)

 

PJK, spinal deformitenin düzeltilmesinden sonra gelişebilen bir sagital düzlem deformitesidir. PJF yakın zamanda revizyon cerrahisi gerektiren semptomatik PJK olarak tanımlanmıştır.

PJK insidansını azaltmak için UIV (vida koyulan en üst omur) çevresindeki paraspinal diseksiyonun en aza indirilmesi, supraspinöz ve interspinöz bağların bozulmasından kaçınılması, uygun uç vertebra seçimi, UIV'de "yumuşak iniş" ve sagital dengenin yeniden sağlanması gibi birçok yaklaşım önerilmiştir. Ciddi semptomların veya deformitenin gelişmesi genellikle müdahale için ölçüt olarak kullanılır ve tedavi tipik olarak daha fazla deformiteyi önlemek için füzyon yapısının proksimale uzatılmasını içerir.

 

Metal Alerjisi

 

Füzyon'da kullanılan metal implantlara karşı lokal immün reaksiyon, ameliyat sonrası ağrının potansiyel bir nedeni olmuştur. Füzyon ameliyatı sonrası metal aşırı duyarlılık; cerrahi bölgede ağrı, şişlik, cilt reaksiyonları veya radikülopati şeklinde ortaya çıkabilir ve diğer postoperatif ağrı nedenlerinden ayırt edilmesini zorlaştırır. Metal aşırı duyarlılığının, muhtemelen zaman içinde implant yüzeylerinden salınan ve aseptik enflamasyona ve implantların olası gevşemesine yol açabilen metal iyonlarına karşı lokal hücre aracılı bir reaksiyon içerdiği düşünülmektedir. Metal aşırı duyarlılığı, implantın çevresindeki dokuları kademeli olarak etkileyen gecikmiş bir Tip IV aşırı duyarlılık reaksiyonudur. İmmün reaksiyonun kademeli doğası göz önüne alındığında, implanta karşı metal alerjisi olan hastalar tipik olarak ilk ameliyattan birkaç ay sonra semptom başlangıcı ile ameliyat sonrası ağrısız aralık yaşarlar. Ameliyat sonrası ağrısı olan ve füzyon uygulanan hastalarda metal aşırı duyarlılığı bir başka dışlama tanısıdır. Genel olarak, metal aşırı duyarlılığı, semptomların enfeksiyon ve implant yetmezliği gibi diğer mekanizmalarla açıklanamadığı durumlarda füzyon sonrası ağrının nadir bir nedeni olarak düşünülmelidir.

 

Fizik muayene, palpasyonda yüzeysel veya anatomik olmayan ağrı, ağrısız değerlendirme sırasında ağrı veya psikolojik bir bileşeni gösterebilecek uyaranlara aşırı tepki gibi Waddell belirtilerinin değerlendirilmesini de içermelidir.

 

Muayene ayrıca sırt ağrısını taklit edebilen sakroiliak veya kalça patolojisi açısından da değerlendirilmelidir. Hizalamayı ve implant pozisyonunu değerlendirmek için ayakta AP, lateral ve fleksiyon-ekstansiyon düz radyografiler, bariz sorunları ekarte etmek için gereklidir. ESR, CRP ve WBC ile enfeksiyon araştırması için düşük bir eşik değerimiz vardır.

Bu parametrelerde düşük dereceli bir yükselme varsa, yakın zamanda geçirilen hastalıkları da içerecek şekilde dikkatli bir öykü alınır. Çünkü bu kan değerleri basit boğaz enfeksiyonu sonrası da artabilir.

 

Psödartroz, implant yetmezliği veya malpozisyonu, komşu segment hastalığı veya enfeksiyon gibi ağrı jeneratörlerini değerlendirmek için ileri görüntüleme istenebilir.

 

Gadolinyum ile güçlendirilmiş veya güçlendirilmemiş bir MR, enfeksiyon belirtileri ve komşu segment hastalığı gibi çeşitli patolojileri gösterebilir.

 

BT taramaları implantların doğru konumlandırılmasını, kemik kaynamasını değerlendirmek ve psödoartrozu ekarte etmek için kullanılır.

 

BT taraması veya MRG yapılıp yapılmayacağı sunum ve ayırıcı tanıya göre yönlendirilir: Enfeksiyon veya dejeneratif disk hastalığından endişe ediliyorsa MRG, yanlış konumlandırılmış implantlar veya psödoartroz için BT.

 

Hastaların kendilerinde dikkat etmesi gözlemlemesi gereken bulgular

 

Gece terlemesi, ateş ve titreme enfeksiyona işaret edebilir.

Yaranın herhangi bir kızarıklık, şişme, sinüs traktı dediğimiz akıntılı delik olması yine enfeksiyon bulgusudur.

 

Yürümede bozukluk, daha önce yapabildiği bazı hareketleri yapamama durumunun ortaya çıkması, vidalara veya eğriliğin kendisine bağlı sinir sıkışması bulgusu olabilir.

 

Görüntü artefaktının bir sonucu olarak, gelişmiş görüntülemede enfeksiyonu tespit etmek zor olabilir. Enfeksiyondan güçlü bir şekilde şüpheleniliyorsa, ultrason sıvı koleksiyonlarını tespit edebilir ve aspirasyon ve kültüre rehberlik edebilir. PSF'den en az bir yıl sonra, negatif röntgenler, kan tahlili ile aralıksız ağrısı olan ve BT taraması sağlam füzyon gösteren hasta için, eksplorasyonu, kemik kaynamasının klinik değerlendirmesini ve olası implantın çıkarılmasını düşünüyoruz. Bazı hastalarda ağrı ve olası kademeli eğri ilerlemesi devam edebileceğinden, bu adımı atmak için ortak karar verme gereklidir.

 

Skolyoz için füzyon ameliyatı sonrası kronik ağrının gerçek prevalansı bilinmemektedir ancak önceki çalışmalarda ameliyattan 2 yıl sonra %16-64,4 arasında değişmektedir. Bu kronik ağrı nedenleri için ortak risk faktörleri arasında ameliyat öncesi yüksek ağrı seviyeleri ve ameliyat öncesi eğriliğin derecesi ve tipi yer almaktadır. Birçok hastada ağrının belirgin bir etiyolojisi yoktur ve nedenler arasında mekanik sırt ağrısı, komşu segment hastalığı, psödoartroz, implantla ilişkili başarısızlıklar, enfeksiyon ve proksimal bağlantı başarısızlığı yer alır ve tanı için kapsamlı bir araştırma yapılması gerekir.

 


Bursa Skolyoz Doktorları, Bursa'da en iyi Skolyoz doktoru, Bursa Skolyoz Fizik tedavi, Bursa Skolyoz Tedavisi, Bursa Şehir Hastanesi Skolyoz Doktorları

Bursa Skolyoz Korsesi, Schroth egzersizleri Bursa, En iyi Skolyoz Doktorları, Bursa'da en iyi ortopedi doktoru, Bursa Ortopedi doktor Yorumları, Bursa Ortopedi doktorları Devlet, Bursa Ortopedi Hastanesi, Bursa Ortopedi profesörleri, Bursa nöbetçi Ortopedi Doktoru, Bursa Devlet Hastanesi en iyi Ortopedi doktoru, bursa şehir hastanesi'nde en iyi ortopedi doktorları, Bursa Skolyoz Doktorları, Bursa'da en iyi skolyoz  doktoru, Bursa Skolyoz Fizik tedavi, Bursa Skolyoz Tedavisi, Bursa Şehir Hastanesi Skolyoz Doktorları, Bursa skolyoz  Korsesi, Schroth egzersizleri Bursa, En iyi Skolyoz Doktorları

 

 

Paylaş:    

Hastalığınızı Arayın

Hastalar İçin Bilgilendirme

Galeriden

  • Lomber Dar Kanal, Vidalı Bel Ameliyatı Örnek Doç. Dr. Hanifi Üçpunar, Bursa Spinal stenoz, omurilik kanalının daralarak omuriliğe ve sinir köklerine baskı yapmasıyla ortaya çıkan bir durumdur. Bu, ağrı, uyuşma, karıncalanma, halsizlik ve hatta mesane veya bağırsak kontrolünün kaybı gibi bir dizi semptoma neden olabilir. Bazı durumlarda, sinirler üzerindeki baskıyı azaltmak
  • Avrupa Omurga Derneği Tarafından verilen kursların tamamlanması sonrası elde ettiğim diplomam Eurospine Diploma
  • Robotik Omurgada Ameliyatı Robotik Omurgada En Gelişmiş Navigasyon Sistemleri Kullanılmaktadır
  • Skolyoz Skolyoz tedavisinde "Selektif Füzyon" ile hastanın ana kozmetik problemleri olan omuz dengesizliği, kalça seviye farkı ve sırt bölgesindeki çıkıntılar başarılı şekilde tedavi edilebilmektedir.
  • Robotik Omurga Ameliyatı Sunumumdan Robotik omurga cerrahisi veya robot yardımlı omurga cerrahisi, robotik teknolojinin omurga cerrahisi sırasında kullanımı olarak tanımlanabilir.
  • Bel kısmında skolyozu olan hastamın ameliyat öncesi ve sonrası skolyoz filmleri #Skolyoz her zaman üç ana düzlemde (3D) yani önden yanal eğrilik, sagitalde normalden ön veya arka (çoğunlukla lordotik) yöne sapma ve yatay düzlemde (çok karakteristik olarak) vertebral eksenel rotasyon içeren karmaşık bir deformitedir.  Scoliosis is a multifactorial three-dimensional (3D) spinal